0208 905-0452
Little Aid
x

Accounts

Income

 

Receipt NoNameOrganizationCountryAmountDate 
1Mr. SooriyasegaramN/AUK£50.002009
2Euro Properties LtdN/AUK£100.002009
3Ref: SR 01N/AUK£200.002009
4Mr. N. SelvarajahN/AUK£100.002009
5Dr R -01N/AUK£200.002009
6Ahilan Enterprises LtdN/AUK£250.002009
7Mr.Subra KolimaliN/AUK£150.002009
8Ref: VJ 01N/AUK£50.002009
9Mrs. MR -01N/AUK£200.002009
10Mr. R. VijayaratnamN/AUK£50.002009
11Mr. Surya JamesN/AUK£100.002009
12Mrs. A. RameshN/AUK£50.002009
13Mr. Anton JeyaratnamWarna LTDUK£100.002009
14Mr. A. PathmamanoharanN/AHolland£215.002009
15Ref: Mrs STR-01N/AUK£100.002009
16Mr. Yoganathan PutraN/AGermany£411.412009
17Mr. George AlfredAGY Skills Direct LtdUK£300.002009
18Mr. Rajinth JosephN/ACanada£50.002009
19Mr. ReginthirathasN/AUK£200.002009
20Mr. C. RavikumarN/AUK£100.002009
21Mr. D. L. KandaneratchiN/AUK£25.002009
22Sharmila FernandoN/AUK£5.002009
23Mr. Raj Mohan BaishnabN/AUK£10.002009
24Ms. Hilary FysonN/AUK£40.002009
25Miss. Narishta SebastianpillaiN/AUK£50.002009
26Mr. Premananda SundaramN/AUK£50.002009
27Mr. Theepan SaravanapavanN/AUK£50.002009
28DirectorsMeeres Civil Engineering LtdUK£1,000.002009
29Mr. Praveen SebastianpillaiN/AUK£100.002009
30Ms. Charlotte MooneyN/AUK£15.002009
31Mr. ShanthakumarN/AUK£50.002009
32Ms. Helen KingsnorthN/AUK£15.002009
33Mr & Mrs DayalanN/AUK£50.002009
34Mr. G. R. AloysiusN/AUK£60.002009
35Mr. Surya JamesN/AUK£25.002009
36Mr. Karshan SisodiaN/AUK£61.002009
37DirectorsDataforce Uk LtdUK£250.002009
38DirectorsManage 4U LtdUK£50.002009
39Mr. E. SavunranyasamN/AUK£25.002009
40Mr. SanthipN/AUK£20.002009
42M.C.K. RaymondN/AUK£100.002009
43Mrs. Matilda PutraN/AUK£218.552009
44Mr. Sabes Sugunasabesan£50.002009
45Ravin Kumar£200.002009
46Mr. & Mrs. Ganeshwaran£10.002009
47Little Aid Chrismas Dinner - December 2009£439.002009
48Euro Properties London Ltd£100.002010
49V. Ramesh Vethanayagam£20.002010
50Mr. Cyril Alfred£100.002010
51Mr. T. JeyaranjanUK£20.002010
52Mr. Robeendramohan - MHCOAUK£1,000.002010
53M. RaymondUK£226.002010
54Mr. T. GaneshwaranUK£50.002010
55Mrs. ThillandarUK£175.002010
56Mr. James AnthonypillaiUK£175.002010
57Mone land InternationalUK£150.002010
58Mr. Gabrielpillai AloysiousUK£20.002010
59Mrs. Malhy ChristopherUK£100.002010
60Change Charity Fund RaisingUK£1,852.002010
61IRS - SriPathyUK£1,500.002010
62S J Berwin (Ms. Helen )UK£50.002010
63Mrs. ThillaindarUK£100.002010
64Mr. James AnthonypillaiUK£125.002010
65Mr. BuddanUK£100.002010
66Tamil WritersUK£500.002010
67SwarnaUK£500.002010
68Dr. N. J. SebastianpillaiUK£50.002011
69V. B. B. RomeshUK£550.002011
70Cyril AlfredUK£100.002011
71Tarrin ConstantineUK£200.002011
72Mr YogandraUK£24.002011
73Mr. Raj AmpalayanUK£40.002011
74V JegadeeshUK£200.002011
75Mr. T. GaneshwaranUK£60.002011
76Mr. Yoganathan PutraUK£168.652011
77Mr. James AnthonypillaiUK£225.002011
78Mr. S & WS VasudevanUK£160.002011
79Mr. T. GaneshwaranUK£90.002011
80V. B. B. RameshUK£25.002011
81Mr. GopalUK£475.002011
82Mareeni RaymondUK£50.002011
83V.UK£100.002011
84T. ConstantineUK£250.002011
85T. ConstantineUK£100.002011
8611 Starts Sports ClubUK£433.502011
87T. ConstantineUK£50.002011
88Mr. George AlfredUK£250.002011
89Moneland - Mr. FeelixUK£100.002011
90Mr. Raj AnpalaganUK£50.002011
91Mr. KumaranlingamUK£250.002011
92Dr. S. P. RaymondUK£120.002011
93Mrs. M. VeythanayagamUK£40.002011
94Mr. V. B. B. RameshUK£100.002011
95Mr. T. GaneshwaranUK£40.002011
96Mr. RabindramohanUK£50.002011
97Dr. VetpillaiUK£80.002011
98Mr. TegadeeshUK£50.002011
99Mr. Cyril AlfredUK£415.002011
100EPDP - LondonUK£50.002011
101S. P. RaymondUK£50.002011
102Jegadeesh (Janusha & Johan )UK£50.002011
103Ms. Emily FysonUK£50.002011
104Mr. David FisherUK£25.002011
105Katherine SmolleUK£20.002011
106Elizabeth BaymenUK£50.002011
107Susie HardiUK£25.002011
108V. RameshUK£50.002011
109Mrs. P. PrabakaranUK£1,000.002012
110Mr. T. JeyabalanUK£120.002013
111Mr. M. GopalaKrishnan (Gopal)UK£500.002013
112Thushan Gunarathne - CEYLON UKUK£300.002013
113V. B. B. RomeshUK£50.002014
114Mr. P. VetpillaiUK£100.002014
115Dr. M. VetpillaiUK£30.002014
116Peter & JackieUK£20.002014
117V. RomeshUK£100.002014
Total£20,294.11