எமது மாணவர்களினால் சிறப்புற நடாத்தப்பட்ட ஒளிவிழாவின் புகைப்படங்கள்
இந் நிழ்வில் பங்கேற்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எம் மனமார்ந்த நன்றி

Leave a Reply

X